Laatste editie: Juli 2017 HomeJuli 2016 › Bijzondere bijstand uitgekleed

Bijzondere bijstand uitgekleed

Als een donderslag bij heldere hemel was daar het bericht dat Nijmegen wil bezuinigen op de bijzondere bijstand. De grootste drie partijen die deel uitmaken van het gemeente­bestuur zijn hierover ontstemd. Toen SP, GroenLinks, PvdA en De Nijmeegse Fractie in 2014 met gedoogsteun van de ouderenpartij VSP besloten gezamenlijk onze stad te gaan besturen, spraken zij immers af niet te bezuinigen op regelingen voor de minima.

Eind maart vernam de gemeenteraad uit de krant dat het college per 1 april een korting wilde invoeren op de bijzondere bijstand. Ook de cliëntenraad was niet ingelicht over dit voorstel. Voor de meeste artikelen op het gebied van woninginrichting en duurzame gebruiksartikelen verlaagde het college de bijzondere bijstand met 25 procent. En het was geen misplaatste 1 aprilgrap.

Pvda-wethouder Werk en Inkomen Turgay Tankir: „Er zijn zelfs gemeenten die in principe geen bijzondere bijstand verlenen voor duurzame gebruiksgoederen”.

Hoewel oppositiepartijen als D66 en VVD het korten op deze regelingen voor de minima steunden, net als de meebesturende Stadspartij DNF – zoals De Nijmeegse Fractie ondertussen heet – viel dit plan compleet verkeerd bij de andere drie partijen waaruit ons stadsbestuur is samengesteld. SP, GroenLinks en PvdA gaven hun eigen college op de raadsvergadering van 11 april de wind van voren. Zo zijn we niet getrouwd, was de strekking. Waarna deze maatregel voorlopig werd opgeschort.

Verantwoordelijke PvdA-wethouder Werk en Inkomen Turgay Tankir, die zelfs door zijn eigen partij werd gekapitteld, wees een interview hierover met De Nijmeegse Stadskrant af. Alleen op schriftelijke vragen wilde hij antwoorden.

Tankir zegt daarin dat volgens zijn informatie veel gemeenten minder vergoeden dan Nijmegen. „Er zijn zelfs gemeenten die in principe geen bijzondere bijstand verlenen voor duurzame gebruiksgoederen”, aldus Tankir. Een merkwaardige redenering voor de duurzame stad die Nijmegen pretendeert te zijn. Dan kan Nijmegen ook wel een tandje terugschakelen als groene stad met het excuus dat er veel gemeenten zijn die daar weinig aan doen.


Verschil in vergoedingen
wasmachinegarderobekastbankstel twee-driezits
Amsterdam620 euro310 euro1239 euro
Nibudrichtlijn370 euro150 euro1070 euro
Nijmegen voorstel277 euro113 euro800 euro

Uit deze voorbeelden blijkt dat de maximale vergoedingen in Amsterdam ruim boven de richtlijnen van het Nibud uitkomen. Nijmegen wil nu 25 procent onder de toch al krappe richtlijnen van het Nibud duiken.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), een on­af­hank­elijke stichting die onder meer berekent hoe huis­houdens kunnen rond­komen, geeft aan gemeen­ten richtlijnen voor het verstrekken van vergoe­ding­en aan de minima. Een groot deel van de gemeenten houdt zich daaraan, aldus het Nibud, maar exacte cijfers ontbreken. Volgens Tankir blijkt uit zijn informatie echter dat „veel gemeenten” slechts een percentage vergoeden van de Nibudrichtlijnen. Concrete aantallen hierover kon hij niet leveren. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hierop geen zicht, bleek uit navraag door De Nijmeegse Stadskrant naar concrete gegevens.

Reden voor de verlaging van de vergoeding met 25 procent is dat volgens marktonderzoek van de gemeente een groot deel van de artikelen goedkoper is geworden. Daardoor kunnen volgens Tankir met een lagere vergoeding nog steeds „producten van goede kwaliteit aangeschaft worden”. Boven­dien is er volgens hem altijd oog voor persoonlijk maatwerk.

Volgens de cliëntenraad stelt het marktonderzoek van de gemeente weinig voor. Verder wijst de cliëntenraad in zijn advies erop dat bijvoorbeeld een goedkopere wasmachine doorgaans een lagere energieklasse heeft, wat naast hogere energiekosten een zwaardere belasting van het milieu tot gevolg heeft.

Bewindvoerders

Zwaar op de bijzondere bijstand drukt de vergoeding voor bewindvoerders van mensen die niet in staat zijn hun financiën zelf te regelen. Deze wordt in Nijmegen betaald uit de bijzondere bijstand. Weliswaar probeert Nijmegen met laagdrempelige voorzieningen te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening belanden, schrijft Tankir, maar ondertussen gaat nu bijna een derde van de bijzondere bijstand op aan de bewindvoerders (zie diagram). In Amsterdam gebeurt dat anders. Voor het loon van bewindvoerders van personen die via de rechtbank in de schuldsanering zijn beland, wordt geen bijzondere bijstand verstrekt. Dit wordt in mindering gebracht op de totale afloscapaciteit en kan eventueel aangevuld worden vanuit de rechtsbijstand. Er blijft daardoor weliswaar minder over voor de schuldeisers, maar het gaat op deze manier niet ten koste van de bijzondere bijstand aan minima.

Besteding bijzondere bijstand 2015 in de gemeente Nijmegen.

Tijdens de bespreking van de Zomernota op 22 juni beriep Tankir zich op zijn eigen ver­ant­woord­elijk­heid toen hem de vraag werd gesteld of het college nog steeds achter het bezuinigings­voorstel staat terwijl zijn eigen partij, de PvdA, tegen is. „Ik ben geen verlengstuk van wat dan ook”, aldus Tankir.

Naar verwachting valt op 6 juli het besluit van de gemeenteraad of deze bezuiniging wel of niet doorgaat. Onder de vier partijen die in Nijmegen de dienst uitmaken met gedoogsteun van de ouderenpartij VSP, bestaat geen eenstemmigheid. De SP en de PvdA gaven aan dat deze be­zuinig­ing van tafel moet. GroenLinks en de ouderenpartij VSP hebben zich hierover nog niet onverdeeld uitgesproken, terwijl de Stadspartij DNF het bezuinigingsvoorstel steunt. Het gaat er dus om spannen.

Naschrift:
Op zes juli werd in motie van de PvdA 'Geen bezuiniging op werk en inkomen' voorgesteld om de voorgenomen bezuiniging op de bijzondere bijstand te schrappen. Met 32 stemmen voor en 2 tegen werd deze motie aanvaard.

foto: Jan Lintsen
diagram: Dick Tanis

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl