Laatste editie: Juli 2017 HomeOktober 2016 › Werken aan vrede in Nijmegen

Werken aan vrede in Nijmegen

Vijftig jaar Vredesweek

Iedereen wil vrede. Maar met elkaar praten over vrede vinden veel mensen lastig. Voor de vijftigste keer organiseerde vredesorganisatie PAX in Nederland daarom in sep­tember de Vredes­week. Voor Nijmegen verzorgde de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen de invulling van deze week.

Wouter Groot Koerkamp met in zijn handen een papier met de tekst Staar je niet blind op bezit juist met lege handen kan je de ander omhelzen.Wouter Groot Koerkamp, coördinator van de Nijmeegse Vredesweek: „Vrede kun je in je eigen stad en buurt organiseren”.

„Mensen komen vaak met cynische reacties in een gesprek over vrede”, ondervindt Wouter Groot Koerkamp (35 jaar). „Met deze mensen praat ik graag over wat je kunt doen aan een beetje vrede dichtbij.”

Hij is coördinator van de Vredesweek vanuit de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nij­megen (RLRN). Deze organisatie is op 1 april 2003 opgericht als reactie op de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001. Moslimorganisaties werden als gevolg daarvan scheef aangekeken.

Onbekend maakt onbemind. De raad stimuleert dat religieuze gemeenschappen elkaar opzoeken en leren kennen. Zo kan wederzijds respect, waardering en betrokkenheid ontstaan tussen diverse gemeenschappen in Nijmegen en om­stre­ken. In de RLRN vinden onder anderen christenen, joden, moslims, baha’i, vrijmetselaars, boed­dhist­en, hindoeïsten en humanisten elkaar.

Bij aanslagen waarbij moslimextremisten betrokken waren, liet de raad een gezamenlijke verklaring uitgaan waarin geweld wordt veroordeeld. De raad roept Nijmegenaren op steeds in gesprek te blijven.

Deel van de Nijmeegse Vredes­verklaring

„Wij, vertegenwoordigers van is­lam­itische, christelijke, joodse en ale­vitische gemeenschappen in Nij­megen wijzen geweld uit naam van religie af. Wij roepen op tot vreed­zaam en respectvol samen­leven, want dat is de grondslag van onze religieuze tradities. De sleutel daar­toe is open en nieuwsgierig zijn naar anderen en elkaar aanspreken op snelle oordelen en on­ver­draag­zaam­heid. Zo kunnen we tegengaan dat conflicten elders in de wereld overslaan naar Nijmegen.

Laten we helder zijn: voor de hui­dige, ge­weld­dadige ont­wik­keling­en in het Midden-Oosten bestaat ons inziens geen enkele religieuze recht­vaardiging. Dat geldt ook voor gewelddadige conflicten op andere plaatsen in de wereld. Noch de Bijbel, noch de Koran, noch de Thora roept op tot geweld naar anders­ge­lo­vigen.” (...)

„Religie is voor ons een bron van inspiratie in plaats van reden voor ruzie en conflict. In onze ge­meen­schap­pen staat liefde voor de medemens centraal. Wij be­na­druk­ken dat de ene groep niet de waarheid kan claimen ten koste van een andere groep. Onze tradities hebben gemeenschappelijke wor­tels en zijn slechts ver­schil­len­de routes naar hetzelfde doel: vreed­zaam en respectvol samenleven. Je bent eerst mens, dan pas moslim, christen, jood of aleviet. Gelovigen vinden dagelijks inspiratie in hun traditie om een goed mens te zijn voor iedereen in hun omgeving.”

Ondertekend op 18-12-2014 door: Turkse Moslimgemeenschap, Ne­der­lands Israëlitisch Gemeente Nij­me­gen, Liberaal Joodse Gemeente Gelderland, Surinaamse mos­lim­ge­meen­schap, Raad van Kerken, Soennet al Rasoel, Stichting Is­lam­i­tisch Centrum Nijmegen, Ma­rok­kaan­se moslimgemeenschap, Abi­bakr­moskee, Eyüp Sultanmoskee, Al Mosliminmoskee, Alevitische ge­meen­schap Nijmegen, Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nij­me­gen.

Zo werd op 18 december 2014 op initiatief van Saïd Bouharrou en Piet Muller van de RLRN een Vredes­verklaring ondertekend door bijna alle Nijmeegse religieuze organisaties, zie het kader onder. De inhoud hiervan is dit jaar nog steeds zeer actueel nu politieke conflicten in het Midden-Oosten en Turkije bij som­mige moslimgemeenschappen in Nederland voelbaar zijn. De gemeente is blij met de raad. Opeenvolgende burgemeesters overlegden met vertegenwoordigers van de genootschappen die bij de raad aangesloten zijn over de ontwikkelingen in de stad wat betreft de onderlinge samenhang en mogelijke oplossingen van knelpunten.

Vredesvlam

De Vredesweek in Nijmegen is een van de activiteiten waar­mee de raad samen met tien religieuze en maatschappelijke instanties, zoals de Boskapel en het Huis van de Jeugd, probeert Nijmegenaren te activeren om te werken aan vrede in onze stad. De gemeente geeft er subsidie voor.

Groot Koerkamp: „We zijn een fijne groep van zo’n twintig mensen die in leeftijd en achtergrond uiteenloopt. Dat werkt ontzettend inspirerend. De dynamiek is zo goed dat we onderzoeken of we komend jaar naast de Vredesweek ook andere activiteiten kunnen organiseren.”

Met het ontsteken van de vredesvlam opende de uit Iran ge­vluchte Masoud Rahaee als vredesambassadeur van de RLRN de Nijmeegse Vredesweek. Dit vuur werd gedurende de hele week brandend gehouden in de Valkhofkapel, waar elke dag een andere groep activiteiten organiseerde. Dat varieerde van dans tot meditatie en van zang tot dichten. De Vredesweek bracht activiteiten voor jonge mensen, zoals vredeslessen op school en speuren naar speciale kistjes met een vredes­opdracht. Voor jong en oud waren er in totaal elf activiteiten waarvan het festival Common Ground met theater en muziek in Parkmuseum Orientalis het best bezocht werd. De zeven­honderd bezoekers mochten gratis naar binnen. Groot Koerkamp: „Vrede kan klein beginnen in je stad of eigen buurt. Ontmoet elkaar en wees oprecht nieuwsgierig naar de ander. Dit soort ontmoetingen kun je organiseren. Net zo kun je vrede in jouw eigen stad en buurt organiseren. Maar dat gaat niet vanzelf, je moet er tijd en energie in willen steken.”

Informatie: rlrnijmegen.nl

foto: Mariët Mensink

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl