Laatste editie: Juli 2017 HomeJuli 2016 › Kort & Bondig

Kort & Bondig

De po­pu­la­ri­teit van films als Star Wars en se­ries als Game of Thrones is on­geë­ven­aard en blijft kij­kers van al­le leef­tijden boei­en. Zijn het de light sabers en drak­en? Of zijn het de gro­ter­e the­ma’s zo­als hel­den­dom en de strijd tus­sen goed en kwaad die ons blij­ven boei­en in dit soort films? Filo­so­fen Arjen Klein­heren­brink en Simon Gus­man gaan in op de be­te­ken­is van avon­tur­en en hel­den voor onze cul­tuur. Woens­dag 20 juli, aan­vang 19.00 uur. Lo­ca­tie: Festival Op ’t Eiland.

— & —

Zes stu­dent­en van de kunst­a­ca­de­mie in Utrecht en drie Sy­risch­e jong­e­ren uit de vlucht­­e­ling­en­­op­vang op Heumens­oord lan­ceer­den op 2 fe­bru­a­ri dit jaar het online­po­di­um The Publisher. De­ze web­site be­licht de cre­a­tie­ve kant van men­sen in vlucht­­e­ling­en­­kamp­en en azc’s, en zoekt de ver­bind­ing met de Ne­der­land­se art­is­tieke sa­men­le­ving. Schrij­vers, kunst­e­naars en fo­to­graf­en die in Ne­der­land ver­blij­ven als vlucht­e­ling ver­tel­len via The Publisher hun ver­ha­len. Tij­dens de Vier­daagse­week gaat een groep vlucht­e­ling­en live aan het werk met kunst. Lo­ca­tie Cul­tu­reel Ter­ras De Kaaij, onder de Waal­brug.

— & —

Verfdingen. Zo noe­men Jo en Josie Debije hun ab­stract­e schild­e­rij­en. Sa­men ma­ken zij mo­dern­e, kleur­rijk­e kunst. Hij de cre­a­tiev­e oer­kracht, zij de finishing touch en de kwa­li­teits­con­tro­le. Schild­e­rij­en waar­in schoon­heid, kleur en de lief­de over­wint. Op za­ter­dag 16 en zon­dag 17 juli ex­po­se­ren zij hun werk in het kerk­je van Pers­ing­en. Open van 11.00–17.00 uur.

— & —

Hoe krij­gen wij on­ge­merkt een duw­tje in een be­paal­de richt­ing? Hoe stu­ren klein­e ver­and­er­ing­en in on­ze om­ge­ving ons in­di­rect tot be­paald ge­drag? Nud­ging, noemt fi­lo­soof Daphne Branden­burg de­ze beïn­vloed­ing, waar­mee we in ons da­ge­lijks le­ven al­le­maal te ma­ken heb­ben. Maar hoe staat nud­ging in re­la­tie tot on­ze vrij­heid? Branden­burg stelt dat we an­ders moe­ten gaan na­denk­en over wat vrij­heid ei­gen­lijk is. Mee­denk­en over dit the­ma? Dat kan op don­der­dag 21 juli, 19.00–19.30 uur. Lo­ca­tie: Festival Op ’t Eiland.

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl