Laatste editie: Juli 2017 HomeJuli 2016 › Creatieve ondernemers verenigen zich

Creatieve ondernemers verenigen zich

In de wereld van de vormgeving is Dutch Design een begrip. Dutch Design staat voor minimalistisch, experimenteel, innovatief, onconventioneel en humoristisch. Binnen het Dutch Design lijkt Nijmeegs design bezig aan een voorzichtige opmars. Het label Made in Nijmegen is een hedendaags antwoord op Made in Taiwan. Ambach­telijk gemaakte producten spelen een hoofdrol.

Made in Nijmegen is een gezamenlijk initiatief van bedrijfsverzamelplaats De Smeltkroes en De Lindenberg Huis voor de Kunsten om lokaal vervaardigde producten meer zichtbaar te maken in de regio. De naam is gekozen als statement tegen massaproducten die made in Taiwan zijn.

Het la­bel Made in Nij­me­gen vindt zijn oor­sprong in bedrijfs­ver­zamel­plaats De Smelt­kroes, ge­vestigd in de voor­ma­lig­e Honig­fabriek in Nijmegen-West. Bauke Smit is één van de op­richt­ers en bouw­ers van De Smelt­kroes. Smit: „De Smelt­kroes is een mi­ni­maat­schap­pij bin­nen de stad, waar on­der­ne­mers el­kaar in­spi­rer­en en waar veel kruis­be­stuiv­ing plaats­vindt. De ruim hon­derd­twin­tig on­der­ne­mers heb­ben hier elk hun ei­gen ex­ter­ne op­dracht­ge­vers, maar ne­men ook van el­kaar pro­duc­ten en dienst­en af. We noe­men ons een bedrijfs­ver­za­mel­plaats voor de cre­a­tiev­e maak­in­du­strie, waar ou­de am­bach­ten en nieuw­e tech­niek­en sa­men­vloei­en en zich ver­meng­en”. Geen won­der dat hier het idee ont­stond voor een la­bel voor pro­duct­en die ge­maakt zijn in Nij­me­gen.

Projectleider Made in Nijmegen Bauke Smit en enkele Made in Nijmegen-producten. Op de stoelsegmenten van Babette Degraeve kun je zo breed en met zoveel mensen zitten als je wilt. De lamp van Pien ten Voorde heeft een organische vorm in hout. De cafétafel KNOOP van Studio in de Maak is gemaakt met knoop-verbindingen, zonder toevoeging van lijm, spijkers of schroeven. De wollen deken en het kussen zijn van Studio Zipp.
foto: Jan Lintsen

Lokaal

De Made in Nij­me­gen­pro­duc­ten zijn te zien en te koop op de ge­lijk­na­mig­e web­site en wor­den op steeds meer plek­ken in Nij­me­gen aan­ge­bo­den. Het la­bel pro­fi­leert zich als kwa­li­teits­la­bel voor pro­duc­ten die am­bach­te­lijk zijn ge­maakt en tien­tal­len ja­ren mee­gaan. De ach­ter­lig­gen­de idee is om Nij­me­gen op de kaart te zetten als stad van am­bach­te­lijk werk, zoals Arn­hem stad van de mo­de is. Smit: „Op dit mo­ment zijn twin­tig on­der­ne­mers aan­ge­slo­ten bij Made in Nij­me­gen. Zij zijn door een bal­lo­ta­ge­com­mis­sie be­oor­deeld op kwa­li­teit van hun pro­duct en het ver­haal er­ach­ter. De pro­duc­ten die ze ma­ken, lo­pen uit­een van an­sicht­kaar­ten, pos­ters, va­zen en swea­ters tot aan tas­sen, vi­o­len, fiet­sen, vuur­scha­len, meu­bels en nog veel meer. De be­doe­ling is om het merk sa­men ver­der te ont­wik­ke­len”.

School

In de ja­ren twin­tig ont­stond in­ter­na­ti­o­naal de art-de­co­stijl, waar­bij am­bach­te­lijk­e tech­niek­en wer­den ver­bon­den aan lu­xe­ma­te­ri­a­len, rij­ke kleu­ren, geo­me­trische fi­gu­ren en over­da­dig­e de­co­ra­tie. De Am­ster­dam­se School kan be­schouwd wor­den als de Ne­der­land­se va­ri­ant op de­ze stro­ming.

Anno 2016 ontstaat een nieuwe stroming in de internationale designwereld waarin computer en 3D-technieken een grote rol vervullen. De Nijmeegse ondernemers lijken daarin niet mee te gaan. Zal het hen lukken om binnen Dutch Design een eigen plaats op te eisen met hun ambachtelijke producten, die een moderne, frisse uitstraling hebben? Het is goed mogelijk dat er komende jaren herkenbaar Nijmeegs design ontstaat door al die onderlinge uitwisselingen van ondernemers, Niet alleen binnen de voormalige Honigfabriek en Made in Nijmegen, maar ook bij de andere creatieve werkplekken in Nijmegen zoals de Paraplufabriek, de Zeepfabriek en Splendor.

Smit: „Made in Nijmegen wil een voortrekkersrol spelen bij het op de kaart zetten van Nijmeegs design. Zo gaan we samen naar belangrijke beurzen en willen we als Made in Nijmegen binnenkort een designwedstrijd uitschrijven”.

Misschien ontstaat uit de contacten tussen de verschillende ondernemers wel een Nijmeegse School. Eentje die in de internationale designwereld pal staat voor het ambachtelijke en regionale.

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl