Laatste editie: Juli 2017 HomeJuli 2014 › Struinhuisje, boompje, beestje

Struinhuisje, boompje, beestje

Buiten is het best

foto: Jasper de Glas

Het gaat goed met bui­ten­school­se op­vang (bso) Struin. De op na­tuur­e­du­catie ge­stoel­de op­vang­or­ga­ni­sa­tie is niet lang­er een bui­ten­been­tje, maar wordt steeds meer ge­ac­cep­teerd als ge­zond én leer­zaam al­ter­na­tief voor de re­gu­lie­re bso’s. Met haar intrek in het Struin­huisje breekt voor de or­ga­ni­sa­tie een nieuw­e fase aan.

„De na­tuur is hot”, con­clu­deert Matthijs de Gruij­ter, di­rec­teur en op­rich­ter van Struin. Nee, hij doelt niet op de kli­maat­ver­an­de­ring, maar op het toe­ne­mend aan­tal ini­ti­a­tie­ven waar­bij kin­der­op­vang en na­tuur wor­den ge­com­bi­neerd. Was Struin in 2007 de eer­ste in Neder­land die voor­zag in op­vang in de na­tuur, in­mid­dels zijn de na­tuur-bso’s als pad­den­stoe­len uit de grond ge­scho­ten. Wan­neer je de ter­men ‘natuur’ en ‘bso’ intypt in Google, ver­schij­nen er ruim twee mil­joen zoek­re­sul­ta­ten. Leuk detail; Struin staat stee­vast bo­ven­aan.

Pootafdruk

Kin­de­ren die op jong­e leef­tijd veel­vul­dig in con­tact ko­men met de na­tuur heb­ben daar ook later nog pro­fijt van. Uit ver­schil­len­de Duit­se, Noor­se en Ne­der­land­se on­der­zoe­ken is ge­ble­ken dat kin­de­ren die veel bui­ten zijn:
  • een be­ter im­muun­systeem heb­ben
  • een ho­ger­e zelf­red­zaam­heid heb­ben
  • minder last hebben van ADHD-klacht­en
  • meer bruin vet­weef­sel heb­ben dan wit vet­weefsel en daar­door hun li­chaams­temp­e­ra­tuur be­ter kun­nen hand­ha­ven
  • als vol­was­sen­e min­der last heb­ben van over­ge­wicht, burn-out en stress en in het al­ge­meen een ho­ger wel­zijn er­va­ren.

De Gruijter, af­ge­stu­deerd als na­tuur­pe­da­goog, richt­te Struin op na­dat hij op ver­schil­len­de re­gu­lier­e bso’s had ge­werkt en daar had ge­zien hoe wei­nig kin­de­ren met na­tuur in aan­ra­king kwa­men. „Een aan­tal ou­ders wist hoe graag ik na­tuur en kin­der­op­vang wil­de com­bi­ne­ren. Zij sti­mu­leer­den mij om voor me­zelf te be­gin­nen en wer­den mijn eer­ste klan­ten. Struin is dus me­de ge­start op aan­vraag van hen. Dat vraag­ge­stuur­de zit er trou­wens nog al­tijd in bij ons.”

Om een misverstand uit de wereld te helpen: Struin is geen reguliere bso die ‘gewoon heel veel buitenactiviteiten organiseert’. Daarmee doe je De Gruijter en zijn team tekort. Bij Struin draait alles om natuureducatie. De Gruijter licht toe: „Ons uitgangspunt is dat we kinderen bewust willen maken van de natuur én van hun invloed daarop. Dat doen we in een setting van vrij spelen. Het leren gebeurt terloops en negen van de tien keer doordat kinderen zelf met een vraag komen. Bijvoorbeeld of je een bepaalde plant kunt eten, van welk dier die pootafdrukken zijn, welke vogel die mooie grijs-gespikkelde veren draagt, wat de naam is van dit vreemde insect, maar ook waarom je je afval niet mag achterlaten en waarom je niet onbeperkt een bepaald soort bloemen kunt plukken.”

Groen

Het Struinhuisje is niet alleen beschikbaar voor de afdeling Nijmegen-Ooij. Voor de afdelingen De Goffert en Lent van Struin is het op de ‘lange dagen’ (woensdagen en vrijdagen) de centrale opvanglocatie.

Met het Struin­huis­je zet de or­ga­ni­sa­tie een vol­gen­de stap in haar ont­wik­ke­ling nu zij haar aan­bod kan ver­bre­den. De Gruijter: „Naast bso ont­staan er nu mo­ge­lijk­he­den voor een peu­ter­speel­zaal en voor een klein­scha­lig kin­der­dag­ver­blijf, iets dat we eerst al­leen op woens­dag- en vrij­dag­mid­dag or­ga­ni­seer­den.” Het ge­bouw, ge­le­gen dicht bij het Hollands-Duits ge­maal in de Ooij, past per­fect in de om­ge­ving en bij de filo­so­fie van Struin. De Gruij­ter: „Het Struin­huis­je is ont­wor­pen en ge­bouwd door ‘groe­ne bou­wer’ ORGA. Het is op­getrok­ken uit inlands hout en heeft een ve­ge­ta­tie­dak. Bin­nen staan fin­o­vens (hout­kachels) die de boel ver­war­men. Daar­naast be­schikt het over een spe­ci­aal fil­ter voor het af­val­water.”

Lol

foto: Jasper de Glas

De af­de­ling Nij­me­gen-Ooij heeft met het Struin­huis­je te­vens een ei­gen lo­ca­tie waar be­ge­lei­ders en kin­de­ren naar­toe kun­nen als het weer heel erg slecht wordt. De Gruij­ter: „Dan hoe­ven we niet meer te schui­len bij De Ro­de Buut aan de Hugo de Groot­straat. Niet dat we dat vaak de­den hoor, ik denk dat we maxi­maal vijf keer per jaar de dag gro­ten­deels daar­bin­nen heb­ben door­ge­bracht.” En daar stipt De Gruij­ter de door ou­ders meest ge­noem­de re­den aan om hun kind niet bij Struin on­der te breng­en. Uit een zelf ge­hou­den on­der­zoek door Struin blijkt dat veel ouders het zie­lig vin­den dat hun kin­de­ren, ook met slecht weer, bui­ten zijn. De Gruij­ter: „Dat is een hard­nek­kige over­tui­ging, dat het voor kin­de­ren on­ge­zond is om, ook tij­dens een buit­je of als het koud is, bui­ten te zijn. Niets is min­der waar. Het is goed voor de weer­stand om juist op die dagen lek­ker bui­ten te zijn.” De mot­to’s van Struin lui­den dan ook: ‘Slecht weer be­staat niet, slecht­e kle­ding wel’ en ‘Met wol, meer lol’. Wel pas­sen de be­ge­lei­ders op de kou­de­re da­gen het pro­gram­ma wat aan. Met het ma­ken van kamp­vuur­tjes en door goed in be­we­ging te blij­ven, bij­voor­beeld door het bou­wen van hut­ten, blij­ven de kin­de­ren goed warm. Al zijn er gren­zen, ook bij Struin. „Het komt niet vaak voor”, zegt De Gruij­ter, „maar als de ge­voels­temp­e­ra­tuur tus­sen nul en vijf gra­den ligt, het waait en ook nog re­gent, dan gaan we lek­ker naar bin­nen. De af­de­ling­en De Gof­fert en Lent trek­ken zich dan te­rug in be­paal­de school­ge­bou­wen, en de af­de­ling Nij­me­gen-Ooij van­af nu dus in het Struin­huis­je.” Laat dat ‘slech­te’ weer maar ko­men dus, Struin is voor­be­reid!

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl