Laatste editie: Juli 2017 HomeJuli 2014 › Woning gezocht voor langeafstandsvlieger

Woning gezocht voor langeafstandsvlieger

„Hiervoor heb ik gestreden”, zegt Jochem Kühnen, wijzend naar de fonkelnieuwe gierzwaluwnestkasten aan het Kartuizerhof.
foto: Jasper de Glas

Gier­zwa­lu­wen zijn lucht­ac­ro­ba­ten bij uit­stek. Vrij­wel heel hun le­ven bren­gen zij vlie­gend door. En­kel om te nest­e­len, strij­ken de gier­zwa­lu­wen hun vleu­gels neer. In hoog­ge­le­gen nis­sen en spe­lon­ken bren­gen ze hun jon­gen ter we­reld, ie­der jaar op het­zelf­de plek­je. Maar soms gaat het mis en is hun nest on­be­reik­baar. Door een wo­nig­re­no­va­tie bij­voor­beeld. Gier­zwa­luw­fa­naat Jochem Kühnen pro­beert ar­chi­tec­ten en wo­ning­cor­po­ra­ties te over­tui­gen nest­ge­le­gen­heid voor de gier­zwa­lu­wen in hun ont­werp mee te ne­men.

„Als ik niet had in­ge­gre­pen, had­den de­ze nest­kas­ten hier niet ge­han­gen”, zegt Jochem Kühnen, zit­tend op een bank­je op het Kar­tuizer­hof vlak ach­ter het Joris Ivens­plein. Bo­ven hem ja­gen de gier­zwa­lu­wen met schril ge­piep door de lucht. Het af­ge­lo­pen jaar zijn de hui­zen aan het Kar­tui­zer­hof ge­re­no­veerd. Kühnen wijst naar boven: „Onder de da­ken za­ten gier­zwa­luw­nest­en. Die zijn wet­te­lijk be­schermd. Toen ik zag dat wo­ning­bouw­cor­po­ra­tie Talis hier wil­de re­no­ve­ren heb ik hen op hun plich­ten ge­we­zen. Zij heb­ben toen deze nest­kas­ten ge­plaatst.”

Aandacht

Van­we­ge de wet­te­lijk­e be­scher­ming van gier­zwa­luw­nest­en zijn be­drij­ven ver­plicht om een eco­lo­gisch ad­vies­bu­reau in te scha­ke­len, dat de nest­en in kaart brengt. Al is het in­scha­ke­len van zo een bu­reau vol­gens Kühnen geen ga­ran­tie dat nest­plek­ken be­hou­den blij­ven. „Niet al­le bu­reaus heb­ben er even­veel aan­dacht voor. Pas zag ik een wo­ning­bouw­cor­po­ra­tie in het broed­sei­zoen groot on­der­houd ple­gen. De stei­gers wa­ren af­ge­dekt zo­dat de nest­en on­der de dak­ran­den niet meer toe­gank­e­lijk wa­ren. Na over­leg met het bouw­be­drijf is de stei­ger ver­laagd.” Bij­ko­men­de moei­lijk­heid is dat het vaak on­be­kend is dat op de te re­no­ve­ren lo­ca­tie gier­zwa­luw­nest­en zit­ten. „De vo­gels ko­men pas eind april aan en ver­trek­ken weer begin au­gus­tus. Daar­om moet je in de zo­mer vast­stel­len of ze er zit­ten, anders zie je ze niet”, aldus Kühnen.

Zelf een gierzwaluwnest maken?

Dat is heel simpel. Boor een gat onder de dakgoot. De gierzwaluw kan dan tussen de goot en de betimmering een gezin stichten.

Hoe­wel gier­zwa­lu­wen lan­ge af­stan­den af­leg­gen, zijn ze erg honk­vast. „Elk jaar ke­ren ze te­rug naar het­zelf­de nest. Over­scha­ke­len naar een nieuw­e plek gaat erg moei­zaam. Voor elk plek­je dat ver­lo­ren gaat, moet je daar­om vijf nieuw­e nest­plek­ken ma­ken.” Kühnen weet dat hij in zijn een­tje niet heel Nij­me­gen in de ga­ten kan hou­den: „Bij ver­bou­win­gen van par­ti­cu­lie­ren ver­dwij­nen veel nest­ge­le­gen­he­den, ter­wijl ook zij aan de wet­te­lijk­e be­scher­ming ge­bon­den zijn.”

Deze gierzwaluw is in ieder geval onder de pannen.
foto: Jochem Kühnen

Nieuwbouw

Kühnen sprak ook de ar­chi­tec­ten van het nieuw­e Plein 1944. In de ge­vels van de nieuw­bouw zit­ten veer­tig nest­ste­nen, waar­in gier­zwa­lu­wen een on­der­ko­men kun­nen vin­den. „De ar­chi­tec­ten wa­ren snel be­reid om mee te wer­ken, ter­wijl dat bij deze nieuw­bouw hele­maal niet verplicht was.” In­mid­dels staat ook een an­der groot pro­ject op sta­pel. In de 24 ver­diep­ing­en hoge Nim­bus­toren die Talis bij het sta­tion bouwt, ko­men maar liefst hon­derd gier­zwa­luw­nest­kas­ten.

Zo blijft Nij­me­gen dank­zij het werk van Kühnen ook voor toe­koms­ti­ge ge­ne­ra­ties stunt­vlie­gers aan­trek­ke­lijk.

Profiel gierzwaluw

Gierzwaluwen zijn uiterst behendige vliegers. Vrijwel alles doen ze in de lucht: eten, slapen en paren. Alleen voor het bouwen van een nest hebben de vogels een vaste ondergrond nodig. Door de bouw van hun pootjes, er ontbreekt een teen die naar achteren wijst, kunnen ze niet op een takje zitten. Wel kunnen ze goed aan hun pootjes hangen. Gierzwaluwen die geen nestplaats hebben, verzamelen zich rond zonsondergang. Vervolgens stijgen ze tot twee, drie kilometer hoogte om daar te overnachten. Midden in de nacht dalen ze om op muggen te jagen, om aan het begin van de ochtend weer te klimmen. Een broedpaartje vangt tijdens het seizoen wel meer dan honderdduizend insecten.

De gierzwaluw maakt zijn nest van uiterst licht bouwmateriaal zoals pluisjes, veertjes en bloemblaadjes. Ze verzamelen immers niets op de grond, dus ze doen het met wat ze in de lucht tegenkomen. De gierzwaluw overwintert ten zuiden van de Sahara.

Een cruciaal moment in het leven van een gierzwaluw is het uitvliegen. De vlucht begint met een vrije val waarmee de nodige lift wordt gecreëerd. De vleugels van de gierzwaluw kunnen die lift namelijk zelf niet tot stand brengen. Als na die vrije val niet wordt overgegaan tot een reguliere vlucht en de jonge gierzwaluw op de grond belandt, is die bijna zeker ten dode opgeschreven. Een gierzwaluw die zijn luchtdoop wel overleeft, brengt de eerste jaren in de lucht door. Pas op twee- of driejarige leeftijd begint hij aan de bouw van zijn eerste nest. Een gierzwaluw kan met gemak zeven jaar oud worden. Het record staat op een gierzwaluw van 21 jaar oud, die in zijn leven zo’n honderd rondjes om de aarde heeft afgelegd.

[Reageren op dit artikel? Neem contact op met de redactie via het contactformulier]
 

Social Media:

Laatste editie:

  • De Nijmeegse Stadskrant
  • Postbus 265, 6500 AG Nijmegen
  • tel: 024 - 388 85 07
  • redactie@denijmeegsestadskrant.nl